Produkt dnia
Promocje
Piórnik bez wyposażenia PURPLE CHECKED Be.Bag Herlitz
Piórnik bez wyposażenia PURPLE CHECKED Be.Bag Herlitz
34,90 zł 27,00 zł
szt.
Piórnik bez wyposażenia Universe Be.Bag Herlitz
Piórnik bez wyposażenia Universe Be.Bag Herlitz
34,90 zł 27,00 zł
szt.
Piórnik kosmetyczka HERLITZ 2 kieszenie Karo Pink
Piórnik kosmetyczka HERLITZ 2 kieszenie Karo Pink
34,90 zł 28,00 zł
szt.
Piórnik kosmetyczka HERLITZ 2 kieszenie Karo Blue
Piórnik kosmetyczka HERLITZ 2 kieszenie Karo Blue
34,90 zł 28,00 zł
szt.
Piórnik kosmetyczka HERLITZ 2 kieszenie Karo Grey
Piórnik kosmetyczka HERLITZ 2 kieszenie Karo Grey
34,90 zł 28,00 zł
szt.
Piórnik kosmetyczka HERLITZ 2 kieszenie Black & WOW
Piórnik kosmetyczka HERLITZ 2 kieszenie Black & WOW
34,90 zł 28,00 zł
szt.
Piórnik kosmetyczka HERLITZ 2 kieszenie COMIC WHOM
Piórnik kosmetyczka HERLITZ 2 kieszenie COMIC WHOM
34,90 zł 28,00 zł
szt.
Piórnik kosmetyczka HERLITZ 2 kieszenie Geometric Blue
Piórnik kosmetyczka HERLITZ 2 kieszenie Geometric Blue
34,90 zł 28,00 zł
szt.
Piórnik kosmetyczka HERLITZ 2 kieszenie Maritime
Piórnik kosmetyczka HERLITZ 2 kieszenie Maritime
34,90 zł 28,00 zł
szt.
Piórnik kosmetyczka HERLITZ 2 kieszenie Pastell
Piórnik kosmetyczka HERLITZ 2 kieszenie Pastell
34,90 zł 28,00 zł
szt.
Piórnik kosmetyczka etui RK Herlitz - Kolory
Piórnik kosmetyczka etui RK Herlitz - Kolory
38,90 zł 29,00 zł
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Promocja Herlitz PIĄTKA jest Twoja

Promocja, której sponsorem jest HERLITZ POLSKA, polega na refundacji za zakup produktów marek HERLITZ i PELIKAN - szczegóły promocji w poniższym regulaminie.

Transakcję należy zarejestrować na stronie organizatora https://www.piatkajesttwoja.pl/ - przstępując w ten sposób do promocji.

Promocja-Herlitz-5-jest-twoja

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „PIĄTKA JEST TWOJA”
(dalej: „Regulamin”)
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „PIĄTKA JEST TWOJA”,
dalej zwana „Promocją”.
1.2. Organizatorem Promocji jest EVENTRAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
(60-461) przy ul. Haliny Poświatowskiej 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000669454,
NIP: 7792460688, REGON: 366837533, e-mail biuro@eventrak.pl (dalej jako „Organizator”).
1.3. Sponsorem nagród w Promocji jest „Herlitz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie,
ul. Szamotulska 2, 62-081 Baranowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000047212, NIP: 7820010515, (dalej zwana „Sponsorem”).
1.4. Promocja polega na organizacji sprzedaży premiowej Produktów pod marką/nazwą „Pelikan” i „Herlitz”, w
czasie której za zakup Produktu/ów w czasie trwania Promocji za jednorazową kwotę minimum 50 zł (słownie:
pięćdziesiąt złotych) oraz zarejestrowaniu takiego zakupu na zasadach przewidzianych w Regulaminie,
uczestnikowi Promocji przysługuje premia pieniężna w wysokości 5 zł (słownie: pięciu złotych).
1.5. Promocja trwa od 15 lipca 2019 r. do 15 września 2019 roku.
1.6. Towarami objętymi Promocją są produkty/akcesoria „Pelikan” i „Herlitz”,
1.7. Sprzedaż Produktów uprawniających do udziału Promocji trwa w okresie wskazanym w punkcie 1.5 powyżej,
lub do wyczerpania limitu puli nagród wskazanej w pkt 4.3., w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako
pierwsze. W przypadku gdy limit nagród w Promocji zostanie wyczerpany, Organizator Promocji poinformuje
o tym zdarzeniu na stronie internetowej: www.piatkajesttwoja.pl i zakończy Promocję.
1.8. Udział w Promocji jest możliwy poprzez nabycie Produktów w każdym punkcie sprzedaży/handlu detalicznego
na terenie Polski oferującego Produkty do sprzedaży, a także za pośrednictwem sklepów internetowych (pod
warunkiem przedstawienia dowodu zakupu) a następnie zgłoszenie udziału w Promocji i spełnienie
pozostałych wymagań zgodnie z niniejszym Regulaminem.
1.9. W przypadku zakupu Produktów w sklepie internetowym o udziale w promocji decyduje data
wystawienia/sporządzenia dowodu zakupu, która musi zawierać się w okresie wskazanym w 1.5.
2. UCZESTNICY PROMOCJI
2.1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich
osób fizycznych, nabywających Produkty, o których mowa w ust. 1.6., jako konsumenci w rozumieniu art. 221
Kodeksu cywilnego, nie na cele związane z działalnością gospodarczą, które zapoznały się z treścią niniejszego
Regulaminu i przez fakt przystąpienia do promocji zaakceptowały jego postanowienia.
2.2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Promocji nie mogą brać udziału również
członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie
się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI
3.1. W celu wzięcia udziału w Promocji jej uczestnik powinien kolejno spełnić następujące warunki:
a) w okresie trwania Promocji nabyć jednorazowo Produkt/y o łącznej wartości minimalnej
wskazanej w pkt. 1.4 (pięćdziesiąt złotych) oraz zachować oryginał dowodu zakupu (paragon lub
fakturę VAT), określający rodzaj zakupionego Produktu/ów oraz;
b) w okresie trwania Promocji wskazanym w pkt. 1.5 zarejestrować dokonany zakup Produktu/ów
na stronie internetowej: www.piatkajesttwoja.pl, zwaną dalej „Stroną Promocji”;
3.2 Rejestrując zakup Produktu/ów zgodnie z ust. 3.1 pkt b) uczestnik Promocji:
a) podaje swoje następujące dane osobowe:
• imię,
• nazwisko,
• data urodzenia;
• adres poczty elektronicznej,
• numer telefonu komórkowego, aktywowany w sieci operatora telefonii komórkowej,
korzystającego z polskich zasobów numeracji;
• numer rachunku bankowego w Polsce, na który zostanie przekazana nagroda.
b) akceptuje treść Regulaminu Promocji;
c) potwierdza zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych
osobowych uczestnika w Promocji i wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych celem
udziału w Promocji,
d) załącza czytelne zdjęcie/a paragonu fiskalnego albo faktury VAT potwierdzającego zakup
Produktu (jeden plik nie może przekraczać 5 MB),
e) może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sponsora tj. „Herlitz” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie, ul. Szamotulska 2, 62-081 Baranowo, danych
osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania informacji
marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Sponsora za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
f) może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sponsora tj. „Herlitz” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie, ul. Szamotulska 2, 62-081 Baranowo danych
osobowych w postaci podanego numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych
przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów
wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
3.3. Poprawna rejestracja transakcji zakupu Produktu/ów zgodnie z ust. 3.2. powoduje uzyskanie przez
uczestnika prawa do nagrody w wysokości premii wynoszącej 5 zł (słownie: pięć złotych) za każde
jednorazowo wydane 50 zł na zakup Produktu/ów, jednakże łącznie nie więcej aniżeli 500,00 zł (słownie:
pięćset złotych) na każdego uczestnika Promocji o ile pula nagród w Promocji wynosząca 100.000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych) nie została wyczerpana do dnia rejestracji.
3.4. Każdy uczestnik może zarejestrować dowolną ilość transakcji zakupu Produktu/ów na Stronie Promocji i
pod warunkiem spełnienia warunków Promocji i Regulaminu, każdorazowo nabędzie prawo do nagrody
jednakże łącznie na jednego uczestnika Promocji nie może ona przekroczyć kwoty 500,00 zł (pięćset
złotych).
3.5. Organizator może zwrócić się do uczestnika Promocji na adres e-mail podany w czasie rejestracji, o
przesłanie w terminie 7 dni listem poleconym oryginału paragonu fiskalnego albo faktury VAT
potwierdzającego zakup Produktu, którego zdjęcie zostało załączone przy rejestracji Produktu/ów.
Nieprzesłanie we wskazanym czasie oryginału dowodu zakupu skutkuje utratą prawa do nagrody. Utratą
prawa do nagrody skutkuje także przesłanie do Organizatora dowodu zakupu nieczytelnego lub z
jakiegokolwiek innego powodu niepotwierdzającego zakupu Produktu.
3.6. Faktura VAT lub paragon fiskalny o jakich mowa w ust. 3.11. zostaną odesłane uczestnikowi w formie
przesyłki poleconej na koszt Organizatora niezwłocznie po ich weryfikacji, nie później niż w terminie 7 dni
od daty ich otrzymania na adres wskazany przez uczestnika.
4. NAGRODY
4.1. Nagrody w Promocji stanowiące premię pieniężną przekazywane są zgodnie z regułami wynikającymi z
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze
zm.). Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania
ich ekwiwalentu rzeczowego.
4.2. Maksymalna wartość jednej nagrody oraz łączna pula nagród przypadającego na jednego uczestnika
Promocji wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
4.3. Łączna pula nagród w Promocji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
5. WYDAWANIE NAGRÓD
5.1. Nagrody będą przekazywane uczestnikom w formie przelewu na rachunek bankowy uczestnika w terminie
14 dni od daty rejestracji zakupu Produktu/ów. Datą płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Organizatora.
5.2. W razie braku możliwości przesłania przez Organizatora nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika,
w szczególności podania nieprawidłowych lub niepełnych danych lub zmianie danych uniemożliwiającej
odbiór nagrody, uczestnik traci prawo do nagrody.
5.3. Uczestnicy Promocji, którzy odstąpili od umowy zakupu Produktu objętego Promocją w trybie umowy
zawieranej na odległość zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. tekst
jedn.2017 poz. 683) lub w jakimkolwiek innym trybie lub na innej podstawie prawnej, w tym na podstawie
umowy zawartej ze sprzedawcą, nie podlegają warunkom Promocji. Przy odstąpieniu od umowy zakupu
Produktu, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dokonać zwrotu Nagrody na rachunek bankowy
Organizatora, z którego premia pieniężna została Adresatowi wypłacona. Zwrotu należy dokonać w ciągu
7 dni od daty otrzymania przez Uczestnika Promocji Akcji Nagrody.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji należy zgłaszać na adres e-mail:
reklamacje@piatkajesttwoja.pl w terminie do dnia 29 września 2019 r.
6.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, wskazanie, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
6.3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania
reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie, nie później niż w terminie do 13
października 2019 roku.
6.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego lub nieskorzystanie z
procedury reklamacji nie narusza prawa uczestników do dochodzenia tych roszczeń w ramach
postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.
7. DANE OSOBOWE
7.1. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”.
7.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. EVENTRAK spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-461) przy ul. Haliny Poświatowskiej 18, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII
Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000669454, NIP: 7792460688, REGON: 366837533.
7.3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej
należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: rodo@eventrak.pl .
7.4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1. lit. b RODO - jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań
przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Promocji przez Uczestnika;
b) art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – jako informacje niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.
c) obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jako informacje niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
d) podatkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - jako informacje niezbędne do wypełnienia
obowiązków podatkowych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (Organizatorze).
7.5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Promocji, nie dłużej
niż do 29 września 2019 roku oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami prawa.
7.6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7.7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7.8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
7.9. Podanie wskazanych danych osobowych, zgodnie z ust. 3.2. lit. a. jest dobrowolne ale niezbędne do
rejestracji zakupu Produktu/ów na Stronie Promocji i uczestnictwa w Promocji. Skorzystanie z prawa do
usunięcia danych osobowych Uczestnika oznacza automatycznie brak możliwości uzyskania nagród w
Promocji.
7.10. Administrator Danych Osobowych udostępnia zabrane dane osobowe Sponsorowi, który to staje się ich
nowym Administratorem. Sponsor jako nowy Administrator Danych Osobowych zgodnie z art. 14 RODO
spełni obowiązek informacyjny wobec osób, których dane będzie przetwarzał we własnym celu.
7.11. Sponsor jako nowy Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie dane osobowe tylko i wyłącznie
w celach:
a) obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jako informacje niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
b) podatkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - jako informacje niezbędne do wypełnienia
obowiązków podatkowych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (Organizatorze).
c) przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Sponsora za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną – jeżeli Uczestnik wyraził taką zgodę zgłaszając swój udział w
Promocji.
d) przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Sponsora
przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących
w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne - jeżeli Uczestnik wyraził taką zgodę zgłaszając swój
udział w Promocji.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości skontaktowania się z uczestnikiem
Promocji z przyczyn leżących po stronie uczestnika, w szczególności z powodu zaprzestania używania przez
uczestnika adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji.
8.2. Zasady na jakich odbywa się Promocja są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o
Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.
8.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
8.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak
zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji.
8.5. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i Sponsora oraz na Stronie Promocji
www.piatkajesttwoja.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl